Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679/EU CAMPISI SALVATORE S.R.L. (w następujący sposób "CAMPISI" lub "Administrator danych") z siedzibą w Marzamemi (SR), za pośrednictwem Marzamemi 12, jako "Administrator danych", informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, w celu zagwarantowania praw, podstawowych wolności, a także godności osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poufności i tożsamości osobistej. Informujemy, że jeśli wykonywane działania wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych osób trzecich w jej posiadaniu, twoim obowiązkiem będzie upewnienie się, że przestrzegasz przepisów prawa w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, w celu zapewnienia ich przetwarzania przez nas legalnego.

CAMPISI zobowiązuje się do poszanowania i ochrony swojej prywatności i chce, aby czuła się bezpiecznie zarówno podczas prostej nawigacji po stronie, jak i w przypadku, gdy zdecyduje się zarejestrować, udostępniając nam swoje dane osobowe, aby skorzystać z usług udostępnianych użytkownikom i /lub Klientom. Na tej stronie CAMPISI zamierza podać pewne informacje na temat przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkowników, którzy odwiedzają lub konsultują się ze stroną internetową dostępną elektronicznie, zaczynając od adresu www.campisiconserve.it ("Strona"). Informacje są przekazywane wyłącznie na stronie internetowej CAMPISI, a nie także dla innych stron internetowych, z którymi użytkownik może się zapoznać za pośrednictwem linków (w odniesieniu do których odniesiono się do odpowiednich polityk/ polityk prywatności). Powielanie lub wykorzystywanie stron, materiałów i informacji zawartych w Witrynie, w jakikolwiek sposób i na dowolnym nośniku, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody CAMPISI. Kopiowanie i/lub drukowanie jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego (w przypadku
skontaktować się z CAMPISI pod poniższymi danymi kontaktowymi). Inne wykorzystanie treści, usług i informacji na tej stronie nie jest dozwolone.

W odniesieniu do oferowanych treści i dostarczonych informacji, CAMPISI zapewni, że zawartość Witryny jest w uzasadniony sposób aktualna i zmieniona, nie oferując żadnej gwarancji adekwatności, dokładności lub kompletności informacji dostarczonych przez wyraźne wyłączenie odpowiedzialności za wszelkie błędy pominięcia w informacjach podanych na Stronie.

Gromadzone dane osobowe

 1. Dane nawigacyjne
  CAMPISI informuje, że dane osobowe przekazane przez Ciebie i uzyskane w tym samym czasie, co żądanie informacji i/lub kontaktu, rejestracja na stronie internetowej i korzystanie z usług za pomocą smartfona lub innego narzędzia wykorzystywanego do uzyskiwania dostępu do Internetu, a także dane niezbędne do świadczenia takich usług, w tym przeglądanie danych i danych wykorzystywanych do ewentualnego zakupu produktów i usług oferowanych przez CAMPISI, ale także jedyne tak zwane "nawigacja" danych witryny przez użytkowników, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do działania tej strony internetowej pozyskują, w trakcie ich normalnego funkcjonowania, pewne dane osobowe, których transmisja jest dorozumiana w korzystaniu z Internetu. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, ale które ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i skojarzenia z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników nawigatora. Ta kategoria danych obejmuje "adresy IP" lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy notacji jednolitego identyfikatora zasobu (URI), czas żądania, metoda przesyłania żądania do serwera sieci web, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer www (dobry, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej CAMPISI. Należy podkreślić, że wyżej wymienione dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych przeciwko stronie CAMPISI lub innym witrynom z nim powiązanym lub z nią powiązanym: bez uszczerbku dla takiej ewentualności, obecnie dane dotyczące kontaktów internetowych nie utrzymują się dłużej niż kilka dni.

 2. Dane dostarczone przez użytkownika
  CAMPISI gromadzi, przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe w celu dostarczania produktów i usług oferowanych na Stronie lub w celu uzyskania zobowiązań prawnych. W odniesieniu do niektórych konkretnych Usług, Produktów, Promocji itp. W takich przypadkach zostanie zażądana i zawsze odwołana konkretna, oddzielna, fakultatywna zgoda wraz z metodami i danymi kontaktowymi wskazanymi poniżej.

Fakultatywne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane w odpowiedniej sekcji Witryny, a także gromadzenie kwestionariuszy (np. formularz), komunikacja za pośrednictwem czatu, powiadomienie push za pośrednictwem APLIKACJI, sieci społecznościowej, call center itp., obejmuje późniejsze nabycie niektórych danych osobowych, w tym tych zebranych za pomocą Aplikacji i powiązanych usług, niezbędnych do odpowiedzi na żądania. Pragniemy również zauważyć, że podczas korzystania z połączenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do treści i usług cyfrowych oferowanych bezpośrednio przez CAMPISI lub naszych Partnerów, może być konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika tym stronom trzecim. Zwracamy uwagę, że możesz uzyskać dostęp do Witryny lub połączyć się z obszarami, w których możesz mieć możliwość publikowania informacji za pomocą blogów lub forów dyskusyjnych, komunikowania się z innymi osobami, na przykład pochodzących ze strony CAMPISI na Facebooku®, LinkedIn®, Youtube® i innych serwisów społecznościowych, przeglądania produktów i ofert oraz publikowania komentarzy lub treści. Przed rozpoczęciem interakcji z tymi obszarami zachęcamy do uważnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Użytkowania, biorąc pod uwagę, że w pewnych okolicznościach publikowane informacje mogą być przeglądane przez każdego
mieć dostęp do Internetu, a wszelkie informacje zawarte w publikacjach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez osoby trzecie.

Dane osobowe będą gromadzone za Twoją dobrowolną i wyraźną zgodą i będą związane wyłącznie z:
- dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, adres pocztowy, telefon, faks, e-mail itp.);
- dane podatkowe (jeżeli jest to wymagane zgodnie z prawem - np. kod podatkowy, numer VAT itp.);
- dane ekonomiczne (referencje bankowe i płatnicze);
- kody użytkowników i hasła lub konta w sieciach społecznościowych, z których logujesz się w naszym e-commerce.

Wymagane dane osobowe są obowiązkowe, dlatego odmowa ich udostępnienia uniemożliwi nam świadczenie naszych usług.

Administrator danych
Administratorem danych jest CAMPISI SALVATORE S.R.L., z siedzibą w Marzamemi (SR), Via Marzamemi, 12.

Ponadto, w celu ułatwienia relacji między Tobą, jako zainteresowaną stroną, czyli "zidentyfikowaną lub identyfikowalną osobą fizyczną", do której odnoszą się dane osobowe zgodnie z art. 4 pkt 1) rozporządzenia oraz administratora danych rozporządzenie przewidywało w niektórych szczególnych przypadkach wyznaczenie inspektora ochrony danych, który w ramach różnych powierzonych zadań działa również jako punkt kontaktowy z podmiotem danych. CAMPISI SALVATORE S.R.L. powierzył rolę inspektora ochrony danych, z którym osoba, której dane dotyczą, może się w każdej chwili skontaktować, korzystając z [email protected] adresu e-mail w celu wykonania praw, o których mowa w ust.

Cel i metoda przetwarzania
Cele przetwarzania danych osobowych są następujące:

 1. wypełnianie zobowiązań prawnych związanych ze stosunkiem umownym, wypełnianie zobowiązań wynikających z prawodawstwa wspólnotowego i krajowego, ochrona porządku publicznego, wykrywanie i represje wobec przestępstw;
 2. ściśle związane i niezbędne do rejestracji na stronie www.campisiconserve.it do usług i/lub aplikacji opracowanych lub udostępnionych przez CAMPISI, do korzystania z powiązanych usług informacyjnych, do zarządzania wnioskami lub informacjami kontaktowymi, do dokonywania zakupów produktów i usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej CAMPISI;
 3. w odniesieniu do działań pomocniczych związanych z zarządzaniem żądaniami Użytkownika/Klienta oraz wysyłania opinii, które mogą przewidywać przesyłanie materiałów promocyjnych; realizacji zamówienia zakupu oferowanych produktów i usług, w tym aspektów związanych z płatnością kartą kredytową, zarządzanie
  informacje o dostępności czasowo niedostępnych produktów i usług;
 4. marketing bezpośredni, tj. działalność ta może również dotyczyć produktów i usług Firm Partnerskich CAMPISI i może być prowadzona poprzez wysyłanie materiałów reklamowych/informacyjnych/promocyjnych i/lub zaproszeń do udziału w inicjatywach, wydarzenia i oferty mające na celu nagradzanie użytkowników/klientów, przeprowadzane w "tradycyjny" sposób (na przykład poczta papierowa i/lub połączenia operatorskie) lub za pośrednictwem "zautomatyzowanych" systemów kontaktowych (na przykład SMS i/lub MMS, rozmowy telefoniczne bez interwencji operatora, wiadomości e-mail, faksy, aplikacje interaktywne), zgodnie z art. 7 reg. UE 2016/679;

Dostarczanie danych do celów, o których mowa w pkt 1), 2) i 3), związanych z fazą przedumowną i/lub umowną lub funkcjonalnych na żądanie użytkownika lub przewidzianych w konkretnej prognozie regulacyjnej, jest obowiązkowe, a w przypadku jej braku, nie będzie możliwe uzyskanie informacji i dostęp do wszelkich żądanych usług; w odniesieniu do punktu 4) niniejszej Polityki, zgoda na przetwarzanie danych przez użytkownika /klienta jest wolna i opcjonalna i zawsze odwołalna bez konsekwencji dla użyteczności produktów i usług, z wyjątkiem możliwości prowadzenia przez CAMPISI na bieżąco nowych inicjatyw lub konkretnych promocji lub korzyści, które mogą być dostępne dla użytkowników/ klientów.

CAMPISI może wysyłać informacje handlowe dotyczące produktów i/lub usług podobnych do tych, które zostały już dostarczone, zgodnie z dyrektywą 2002/58/UE, za pomocą współrzędnych poczty e-mail lub współrzędnych w formie papierowej wskazanych przez Ciebie w takich przypadkach, że użytkownik może sprzeciwić się w sposób i dane kontaktowe poniżej.

Pliki cookie
Plik cookie to krótki ciąg tekstowy, który jest wysyłany do przeglądarki i ewentualnie zapisywany na komputerze (alternatywnie na smartfonie/tablecie lub innym narzędziu używanym do uzyskiwania dostępu do Internetu); takie zgłoszenie zwykle ma miejsce za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. CAMPISI wykorzystuje pliki cookie do różnych celów, aby zaoferować ci szybkie i bezpieczne środowisko cyfrowe, na przykład, umożliwiając utrzymanie aktywnego połączenia z obszarem chronionym podczas przeglądania stron witryny.
Pliki cookie przechowywane na twoim terminalu nie mogą być używane do wycofywania jakichkolwiek danych z dysku twardego, przesyłania wirusów komputerowych ani identyfikowania i używania adresu e-mail. Każdy plik cookie jest unikalny w stosunku do przeglądarki i urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Witryny lub korzystania z Aplikacji CAMPISI. Ogólnie rzecz biorąc, celem plików cookie jest poprawa funkcjonowania strony internetowej i doświadczenia użytkownika w korzystaniu z niej, chociaż pliki cookie mogą być wykorzystywane do wysyłania wiadomości reklamowych (jak określono poniżej). Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jak działają, można znaleźć na specjalnej stronie internetowej.

Przesyłanie danych
Zarządzanie i przechowywanie danych osobowych odbywać się będzie na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej administratora danych i/lub firm trzecich wyznaczonych i należycie wyznaczonych na Podmioty przetwarzające Dane. W każdym przypadku przyjmuje się, że Administrator Danych, w razie potrzeby, będzie miał prawo przenieść lokalizację serwerów do Włoch i/lub Unii Europejskiej i/lub krajów spoza UE. W takim przypadku Administrator danych zapewnia już, że przekazywanie danych poza UE nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierając, w razie potrzeby, umowy gwarantujące odpowiedni poziom ochrony i/lub przyjmując standardowe klauzule umowne przewidziane przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych
Po zakończeniu świadczenia usługi i/lub produktu, a w każdym razie przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów, dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do celów historycznych lub statystycznych, zgodnie z prawem, przepisami, przepisami wspólnotowymi oraz kodeksami etyki i dobrego postępowania podpisanymi zgodnie z art. W związku z tą zasadą Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w sposób niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w tych informacjach. W szczególności Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres równy niezbędnemu minimum, zgodnie z motywem 39 Rozporządzenia, tj.
przetwarzania, z zastrzeżeniem kolejnego okresu składowania, który może zostać narzucony przez przepisy prawne, jak również przewidziano w motywie 65 rozporządzenia. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane anonimowo lub zostaną zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą
W odniesieniu do wyżej wymienionego przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania lub usunięcia tego samego lub ograniczenia przetwarzania, które jej dotyczy, lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, a także mieć prawo do przenoszenia danych.

Prawo dostępu
Zgodnie z art. 15 ustęp 1 rozporządzenia, będzie miał prawo do uzyskania potwierdzenia od administratora danych, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a w tym przypadku, w celu uzyskania dostępu do takich danych osobowych i następujące informacje: a) cele przetwarzania; b) kategorie danych osobowych, o które chodzi; c) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności jeżeli są odbiorcami z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; d) w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu; c) istnienie prawa osoby, której dane dotyczą, do zwrócenia się do Administratora danych o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszystkie dostępne informacje na temat ich
pochodzenia; h) istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art.

Prawo do sprostowania
Można uzyskać zgodnie z art. 16 Regulaminu, sprostowanie twoich danych osobowych, które są niedokładne. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, możesz również uzyskać integrację swoich danych osobowych, które są niekompletne, również dostarczając oświadczenie uzupełniające.

Prawo do odstąpienia od umowy
Mogą Państwo, zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 Regulaminu, usunąć swoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki, a Administrator danych będzie zobowiązany do usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli istnieje nawet jeden z następujących powodów: a) Dane osobowe nie są już potrzebne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; b) cofnęła zgodę, na której opiera się Przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania; c) sprzeciwił się Przetwarzaniu zgodnie z art. d) Twoje Dane Osobowe zostały przetworzone nielegalnie; c) konieczne jest usunięcie Twoich Danych Osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego przez prawo wspólnotowe lub krajowe. W niektórych przypadkach, zgodnie z art. , badania naukowe lub historyczne lub
do celów statystycznych, do oceny, wykonywania lub obrony prawa w sądzie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania, zgodnie z art. b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiło się usunięciu Twoich danych osobowych, prosząc o ograniczenie jego wykorzystania; c) chociaż administrator danych nie potrzebuje go już do celów przetwarzania, jego dane osobowe służą ocenie, wykonywaniu lub obronie prawa w sądzie; d) Sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. W przypadku ograniczenia Przetwarzania, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu weryfikacji, wykonania lub obrony prawa w sądzie lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn
interesu publicznego. Poinformujemy Cię, w każdym przypadku, przed zniesieniem tego ograniczenia.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik może w każdej chwili zażądać i otrzymać, zgodnie z art. W takim przypadku twoim obowiązkiem będzie podanie nam wszystkich dokładnych danych nowego administratora danych, któremu zamierzasz przekazać swoje dane osobowe, udzielając nam pisemnej zgody.

Prawo do sprzeciwu
Zgodnie z art.

Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator informuje, że ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Prawo do skargi
Posiadacz informuje zainteresowaną osobę, że ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Obowiązkowy lub fakultatywny charakter przekazywania danych
Podanie danych i związane z nimi przetwarzanie jest obowiązkowe w odniesieniu do celów n. 1 i 2 odnoszących się do zobowiązań podatkowych; wynika z tego, że każda odmowa podania danych w tym celu może decydować o niemożności samodzielnego wykonania przez administratora danych stosunków umownych oraz obowiązków prawnych. Podanie danych i związane z nim przetwarzanie należy uznać za fakultatywne w innych przypadkach, bez żadnych konsekwencji.

Procedury wykonywania praw
Użytkownik może skorzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, wysyłając:

- komunikat pod adresem: CAMPISI SALVATORE S.R.L., Via Marzamemi, 12 - 96018 Marzamemi (SR).
- e-mail pod adresem: [email protected]

Korzystanie z Witryny, w tym przeznaczonej dla tabletów i/lub smartfonów, przez Klienta i/lub Użytkownika oznacza pełną wiedzę i akceptację treści oraz wszelkie wskazania zawarte w tej wersji informacji opublikowanej przez CAMPISI w momencie uzyskiwania dostępu do witryny. CAMPISI informuje, że polityka ta może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia i dlatego zaleca okresowe czytanie.

Administrator danych
CAMPISI SALVATORE S.R.L.

group_work Zgoda na pliki cookie